ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 10
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูเจนจิรา โคตรวงค์ และครูอลงกรณ์ สุวรรณเพชร
กําหนดการรายชั่วโมง

ครูเจนจิรา โคตรวงค์ และครูอลงกรณ์ สุวรรณเพชร
การออกแบบและเทคโนโลยี

แผนการสอน การออกแบบและเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
เรื่อง 2.1 แนวคิดแบบลีน
  แนวคิดแบบลีน 19 ธ.ค. 65 (มีใบความรู้)
เรื่อง 2.2 เตรียมตัวระบุปัญหา
เรื่อง 2.3 ลงพื้นที่สำรวจ สังเกต สัมภาษณ์
เรื่อง 2.4 ปัญหาคืออะไร
เรื่อง 2.5 รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
เรื่อง 2.6 แนวทางการแก้ปัญหา
เรื่อง 2.7 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
  ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 1
  ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 2
เรื่อง 2.8 วางแผนการทำงาน
เรื่อง 2.9 ลงมือสร้างชิ้นงานหรือวิธีการ
  ลงมือสร้างชิ้นงานหรือวิธีการ 1
  ลงมือสร้างชิ้นงานหรือวิธีการ 2
  ลงมือสร้างชิ้นงานหรือวิธีการ 3
เรื่อง 2.10 ออกแบบวิธีการทดสอบ
เรื่อง 2.11 ทดสอบและประเมินผล
เรื่อง 2.12 จัดทำรายงาน
เรื่อง 2.13 นำเสนอผลงาน

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ