ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 18
แผนการสอน ครูอรอนงค์ สุดสาครและครูวิทยา ปัญญายืน
ครูผู้สอน ครูอรอนงค์ สุดสาครและครูวิทยา ปัญญายืน
กําหนดการรายชั่วโมง

ครูอรอนงค์ สุดสาครและครูวิทยา ปัญญายืน
การงานอาชีพ

แผนการสอน การงานอาชีพ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ครอบครัวอุ่นจิต
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ช่างคิดซ่อมแซม

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ