ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 73
แผนการสอน ครูทรงพล ลิ้มทรงธรรม และ ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูทรงพล ลิ้มทรงธรรม และ ครูรุจิรดา เวทยนุกูล

ครูทรงพล ลิ้มทรงธรรม และ ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยที่ 1 เรื่อง จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร
เรื่อง 1.1 จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร
  ตัวประกอบของจำนวนนับ 1 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  จำนวนเฉพาะและตัวประกอบเฉพาะ 2 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  การแยกตัวประกอบของจำนวนนับ (1) 4 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  การแยกตัวประกอบของจำนวนนับ (2) 7 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  ตัวหารร่วม และ การหา ห.ร.ม. 8 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  การหา ห.ร.ม. ของจำนวนนับ โดยการแยกตัวประกอบ (โดยใช้การคูณ) 9 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  การหา ห.ร.ม. ของจำนวนนับ โดยการหาร 11 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  การหา ห.ร.ม. ของจำนวนนับ 14 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  สถานการณ์การหา ห.ร.ม. ของจำนวนนับ 3 จำนวน 15 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๑o
  พหุคูณ ผลคูณร่วมและการหาผลคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) ของจำนวนนับ 16 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๑๑
  การหา ค.ร.น. ของจำนวนนับ โดยการแยกตัวประกอบ 18 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๑๒
  การหา ค.ร.น. โดยการหาร 21 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๑๓
  การหา ค.ร.น. ของจำนวนนับ 3 จำนวน 22 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๑๔
  สถานการณ์การหา ค.ร.น. ของจำนวนนับ 23 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๑๕
  ความสัมพันธ์ระหว่าง ห.ร.ม. กับ ค.ร.น. ของจำนวนนับ 2 จำนวน 25 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๑๖
  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ห.ร.ม. กับ ค.ร.น. 28 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๑๗
  การแสดงวิธีหาคำตอบโจทย์ปัญหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 29 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๑๘
  การนำความรู้เกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ไปใช้ 30 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยที่ 2 เรื่อง เศษส่วน และ การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
เรื่อง 2.1 เศษส่วน และ การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
  ทบทวนเศษส่วนที่เท่ากัน 2 ก.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ