ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 38
แผนการสอนโดย ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว และ ครูธัญลักษณ์ ศิริแข็ง
ครูผู้สอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว และ ครูธัญลักษณ์ ศิริแข็ง
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว และ ครูธัญลักษณ์ ศิริแข็ง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว
เรื่อง 1.1 หน่วยย่อยที่ 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิต
  การจำแนกสิ่งมีชีวิต (1) 16 พ.ค. 66 (มีใบงาน)
  การจำแนกสิ่งมีชีวิต (2) 19 พ.ค. 66 (มีใบความรู้)
  การจำแนกสิ่งมีชีวิต (3) 23 พ.ค. 66 (มีใบงาน)
  การจำแนกสิ่งมีชีวิต (4) 26 พ.ค. 66 (มีใบงาน)
  การจำแนกสิ่งมีชีวิต (5) 30 พ.ค. 66 (มีใบงาน)
  การจำแนกสัตว์ (1) 2 มิ.ย. 66 (มีใบกิจกรรม)
  การจำแนกสัตว์ (2) 6 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)
  การจำแนกสัตว์ (3) 9 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)
  การจำแนกสัตว์ (4) 13 มิ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑o
  การจำแนกสัตว์ (5) 16 มิ.ย. 66 (มีใบงาน และสื่อวีดิทัศน์)
๑๑
  การจำแนกพืช (1) 20 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)
๑๒
  การจำแนกพืช (2) 23 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)
๑๓
  การจำแนกพืช (3) 27 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ส่วนต่าง ๆ ของพืช
เรื่อง 2.1 หน่วยย่อยที่ 1 หน้าที่ของ ราก ลำต้น ใบ และดอกของพืช
  หน้าที่ของรากและลำต้น (1) 30 มิ.ย. 66 (มีใบงาน ใบกิจกรรม และคำถามหลังกิจกรรม)
  หน้าที่ของรากและลำต้น (2) 4 ก.ค. 66 (มีใบงาน และใบกิจกรรม)
  หน้าที่ของรากและลำต้น (3) 7 ก.ค. 66 (มีใบงาน ใบกิจกรรม และคำถามหลังกิจกรรม)
  รากและลำต้นมีหน้าที่อื่นอีกหรือไม่ 11 ก.ค. 66 (มีใบงาน และใบกิจกรรม)
  ใบทำหน้าที่อย่างไร (1) 14 ก.ค. 66 (มีใบงาน และใบกิจกรรม)
  ใบทำหน้าที่อย่างไร (2) 18 ก.ค. 66 (มีใบงาน และคำถามหลังกิจกรรม)
  พืชสร้างอาหารได้อย่างไร 21 ก.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
  การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 25 ก.ค. 66 (มีใบงาน)
  หน้าที่ของดอก (1) 4 ส.ค. 66 (มีใบงาน และใบกิจกรรม)
๑o
  หน้าที่ของดอก (2) 8 ส.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว (Rerun)
เรื่อง 5.1 หน่วยย่อยที่ 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิต
  การจำแนกสัตว์ (5) 26 ก.ย. 66 (มีใบงาน และสื่อวีดิทัศน์)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ