ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอนโดย ครูศิริมา เนตรสุวรรณและครูอรอนงค์ สุดสาคร
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณและครูอรอนงค์ สุดสาคร

ครูศิริมา เนตรสุวรรณและครูอรอนงค์ สุดสาคร
การงานอาชีพ

แผนการสอน การงานอาชีพ

หน่วยที่ 1 หน่วยครอบครัวสุขสันต์
เรื่อง 1.1 หน่วยครอบครัวสุขสันต์
  บทบาทหน้าที่สมาชิกในครอบครัว (1) 15 พ.ค. 66 (มีใบความรู้และใบงาน)
  บทบาทหน้าที่สมาชิกในครอบครัว (2) 22 พ.ค. 66 (มีใบความรู้)
  ความหมายและประโยชน์ของงานบ้าน 29 พ.ค. 66 (มีใบความรู้และบัตรคำ)
  การทำงานเพื่อช่วยเหลืองานบ้าน 12 มิ.ย. 66 (มีใบความรู้ ใบงานและสื่อวีดิทัศน์)
  การทำความสะอาดจาน ชาม ช้อน ส้อม 19 มิ.ย. 66 (มีสื่อวีดิทัศน์)
  การทำความสะอาดบ้าน 26 มิ.ย. 66 (มีใบความรู้และใบงาน)
  การทำความสะอาดเครื่องเรือน 3 ก.ค. 66 (มีใบความรู้)
  การใช้ห้องต่างๆในบ้าน 10 ก.ค. 66
  การจัดเก็บอุปกรณ์การเรียน 17 ก.ค. 66 (มีใบความรู้)
๑o
  การใช้ของใช้ส่วนตัวและของใช้ส่วนรวม 24 ก.ค. 66 (มีใบความรู้และใบงาน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ