ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอนโดย ครูศิริมา เนตรสุวรรณและครูอรอนงค์ สุดสาคร
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณและครูอรอนงค์ สุดสาคร

ครูศิริมา เนตรสุวรรณและครูอรอนงค์ สุดสาคร
การงานอาชีพ

แผนการสอน การงานอาชีพ

หน่วยที่ 1 หน่วยครอบครัวสุขสันต์
เรื่อง 1.1 หน่วยครอบครัวสุขสันต์
  บทบาทหน้าที่สมาชิกในครอบครัว (1) 23 พ.ค. 65 (มีใบความรู้และใบงาน)
  บทบาทหน้าที่สมาชิกในครอบครัว (2) 30 พ.ค. 65 (มีใบความรู้)
  ความหมายและประโยชน์ของงานบ้าน 6 มิ.ย. 65 (มีใบความรู้และบัตรคำ)
  การทำงานเพื่อช่วยเหลืองานบ้าน 13 มิ.ย. 65 (มีใบความรู้ ใบงานและสื่อวีดิทัศน์)
  การทำความสะอาดจาน ชาม ช้อน ส้อม 20 มิ.ย. 65 (มีสื่อวีดิทัศน์)
  การทำความสะอาดบ้าน 27 มิ.ย. 65 (มีใบความรู้และใบงาน)
  การทำความสะอาดเครื่องเรือน 4 ก.ค. 65 (มีใบความรู้)
  การใช้ห้องต่างๆในบ้าน 11 ก.ค. 65
  การจัดเก็บอุปกรณ์การเรียน18 ก.ค. 65 (มีใบความรู้)
๑o
  การใช้ของใช้ส่วนตัวและของใช้ส่วนรวม 25 ก.ค. 65 (มีใบความรู้และใบงาน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ