ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 18
แผนการสอนโดย ผศ.จิตนา ด้วงแพง, ผศ.วนิดา พรมเขต, ผศ.โศรยา วิมลสถิตพงษ์, อ.ดร.สุทธิดา จันทร์ดวง, ดร.สุภัทร แก้วพัตร, อ.จรรยวรรณ เทพศรีเมือง, อ.สุพรรษา ภักตรนิกร, อ.นุชนงค์ อุเทศพรรัตนากุล, อ.มัลลิกา มาภา
ครูผู้สอน ผศ.จิตนา ด้วงแพง, ผศ.วนิดา พรมเขต, ผศ.โศรยา วิมลสถิตพงษ์, อ.ดร.สุทธิดา จันทร์ดวง, ดร.สุภัทร แก้วพัตร, อ.จรรยวรรณ เทพศรีเมือง, อ.สุพรรษา ภักตรนิกร, อ.นุชนงค์ อุเทศพรรัตนากุล, อ.มัลลิกา มาภา
กําหนดการรายชั่วโมง

ผศ.จิตนา ด้วงแพง, ผศ.วนิดา พรมเขต, ผศ.โศรยา วิมลสถิตพงษ์, อ.ดร.สุทธิดา จันทร์ดวง, ดร.สุภัทร แก้วพัตร, อ.จรรยวรรณ เทพศรีเมือง, อ.สุพรรษา ภักตรนิกร, อ.นุชนงค์ อุเทศพรรัตนากุล, อ.มัลลิกา มาภา
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

แผนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ