สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการอ่านออกเขียนได้ และคิดวิเคราะห์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น อุดมศึกษา
กลุ่มสาระ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
หน่วย การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการวิเคราะห์
ชั่วโมง การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการวิเคราะห์
เรื่อง คิด เขียนอย่างสร้างสรรค์