สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการอ่านออกเขียนได้ 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น อุดมศึกษา
กลุ่มสาระ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
หน่วย การจัดการเรียนรู้เพื่อการอ่านออก เขียนได้
ชั่วโมง การจัดการเรียนรู้เพื่อการอ่านออก เขียนได้
เรื่อง กิจกรรมนำสู่การเขียน