สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การหาผลบวกโดยการตั้งบวกไม่มีการทด สามารถหาผลบวกได้โดยการเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันแล้วจึงนำจำนวนในหลักเดียวกันมาบวกกัน โดยเริ่มจากหลักหน่วย หลักสิบ และหลักร้อยตามลำดับ และการสลับที่การบวกผลบวกจะมีคำตอบเท่ากัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.2/4  หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของจำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0

จุดประสงค์

        1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                

                     หาผลบวกจำนวนนับที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งบวก

         2 ด้านทักษะกระบวนการ (P)                                                                                   
                    สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

        3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                           

                    เห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้

การวัดผลและประเมินผล

 1. การประเมินจากแบบฝึกหัด

 2. การประเมินพฤติกรรมการทำงาน

3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 2 การดำเนินการของจำนวน
ชั่วโมง การดำเนินการของจำนวน
เรื่อง การหาผลบวกของจำนวนสองจำนวนโดยการตั้งบวก ไม่มีการทด (2) 19 มิ.ย. 67 (มีแบบฝึกหัด)