สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การบวกจำนวนสองจำนวนอาจใช้แผ่นตารางร้อย แผ่นตารางสิบ และแผ่นตารางหน่วย ช่วยในการหาผลบวก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.2/4  หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์  แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของจำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0

จุดประสงค์

        1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                

                     หาผลบวกจำนวนนับที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 โดยใช้แผ่นตารางร้อย ตารางสิบ ตารางหน่วยได้

       2 ด้านทักษะกระบวนการ (P)                                                                                   
                    สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

      3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                           

                    เห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้

การวัดผลและประเมินผล

 1. การประเมินจากแบบฝึกหัด

 2. การประเมินพฤติกรรมการทำงาน

 3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 2 การดำเนินการของจำนวน
ชั่วโมง การดำเนินการของจำนวน
เรื่อง การหาผลบวกของจำนวนนับที่ผลบวก ไม่เกิน 1,000 ไม่มีการทด โดยใช้ แผ่นตารางร้อย แผ่นตารางสิบ และแผ่นตารางหน่วย 17 มิ.ย. 67 (มีแบบฝึกหัด)