สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การบวกจำนวนสองจำนวนอาจหาผลบวกโดยใช้การนับต่อบนเส้นจำนวน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.2/4  หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์  แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของจำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0

2. จุดประสงค์

              2.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                

                     หาผลบวกจำนวนนับที่ผลบวกไม่เกิน 100 โดยใช้เส้นจำนวนได้

             2.2 ด้านทักษะกระบวนการ (P)                                                                                   
                    สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

            2.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                          

                     เห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้

การวัดผลและประเมินผล

 1. การประเมินจากแบบฝึกหัด

 2. การประเมินพฤติกรรมการทำงาน

 3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 2 การดำเนินการของจำนวน
ชั่วโมง การดำเนินการของจำนวน
เรื่อง การบวกจำนวนนับที่ผลบวกไม่เกิน 100 โดยใช้เส้นจำนวน 14 มิ.ย. 67 (มีแบบฝึกหัด)