สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การรวมจำนวนของสิ่งต่างๆตั้งแต่สองกลุ่มขึ้นไปเป็นสถานการณ์การบวก ซึ่งอาจหาผลบวกได้โดยใช้การนับต่อ ทำให้ครบสิบ ใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อย-ส่วนรวม และการตั้งบวก

2. การเปรียบเทียบจำนวนแล้วบอกว่าจำนวนหนึ่งมากกว่าอีกจำนวนหนึ่งอยู่เท่าไรเป็นสถานการณ์การลบ ซึ่งอาจหาผลลบได้โดยการนับถอยหลัง ใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อย-ส่วนรวม และการตั้งลบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.2/4 หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของจำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0

    2. จุดประสงค์

              2.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                

                   1. หาผลบวกของจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 100

2. หาผลลบของจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 100

             2.2 ด้านทักษะกระบวนการ (P)                                                                                   
                    สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

           2.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                          

                     เห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

การวัดผลและประเมินผล

 1. การประเมินจากแบบฝึกหัด

 2. การประเมินพฤติกรรมการทำงาน

 3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 2 การดำเนินการของจำนวน
ชั่วโมง การดำเนินการของจำนวน
เรื่อง 1. การบวกจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 100 2. การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้ง ไม่เกิน 100 13 มิ.ย. 67 (มีแบบฝึกหัด)