สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

         การเรียงลำดับจำนวน 4 -5 จำนวน อาจทำได้โดยหาจำนวนที่มากที่สุดและจำนวนที่น้อยที่สุด จากนั้นนำจำนวนมาเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อย หรือจากน้อยไปมาก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.2/3 เรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0  ตั้งแต่ 3 ถึง 5 จำนวนจากสถานการณ์ต่าง ๆ

2. จุดประสงค์

       2.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                          

       เรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 1,000 ( 4 - 5 จำนวน)

      2.2 ด้านทักษะกระบวนการ (P)                                                                            
                  สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

    2.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                    

                  เห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้

การวัดผลและประเมินผล

 1. การประเมินจากแบบฝึกหัด

 2. การประเมินพฤติกรรมการทำงาน

 3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 จำนวน
ชั่วโมง จำนวน
เรื่อง การเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 1,000 (4 - 5 จำนวน) 10 มิ.ย. 67 (มีแบบฝึกหัด)