สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียงลำดับจำนวนสามหลัก 3 จำนวน อาจทำได้โดยหาจำนวนที่มากที่สุดและจำนวนที่น้อยที่สุด จากนั้น

นำจำนวนมาเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อย หรือจากน้อยไปมาก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.2/3 เรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0  ตั้งแต่ 3 ถึง 5 จำนวนจากสถานการณ์ต่าง ๆ

จุดประสงค์

1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                          

              เรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 1,000 ( 3 จำนวน)

2 ด้านทักษะกระบวนการ (P)                                                                            
                   สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                    

                   เห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากแบบฝึกหัด

2. การประเมินพฤติกรรมการทำงาน

3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 จำนวน
ชั่วโมง จำนวน
เรื่อง การเรียงลำดับจำนวนสามหลัก 3 จำนวน 7 มิ.ย. 67 (มีแบบฝึกหัด)