สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเปรียบเทียบจำนวนสามหลักสองจำนวน

    - จำนวนที่มีเลขโดดในหลักร้อยมีค่ามากกว่าจะมากกว่า

    - ถ้าเลขโดดในหลักร้อยมีค่าเท่ากัน จำนวนที่เลขโดดในหลักสิบมากกว่าจะมากกว่า

    - ถ้าเลขโดดในหลักร้อยมีค่าเท่ากัน และเลขโดดในหลักสิบมีค่าเท่ากัน จำนวนที่เลขโดดในหลักหน่วยมากกว่าจะมากกว่า

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.2/2  เปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0 โดยใช้เครื่องหมาย =  ¹ > <

จุดประสงค์

        1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                          

      เพื่อให้นักเรียนสามารถ เปรียบเทียบจำนวนสามหลักสองจำนวนที่เลขโดดในหลักร้อยและหลักสิบเท่ากันโดยใช้เครื่องหมาย > <

        2 ด้านทักษะกระบวนการ (P)                                                                            
      เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

        3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                    

     เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากแบบฝึกหัด

2. การประเมินพฤติกรรมการทำงาน

3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 จำนวน
ชั่วโมง จำนวน
เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 1,000 ที่มีจำนวนหลักเท่ากัน โดยใช้เครื่องหมาย > หรือ < (เลขโดดในหลักร้อยและหลักสิบเท่ากัน) 6 มิ.ย. 67 (มีแบบฝึกหัด)