สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

   1. หลัก และค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับที่มีสามหลัก เลขโดดทางขวาสุด อยู่ในหลักหน่วย

เลขโดดทางซ้ายของหลักหน่วย อยู่ในหลักสิบ เลขโดดทางซ้ายของหลักสิบ อยู่ในหลักร้อย

   2. 1,000 เป็นจำนวนสี่หลัก หลักพันอยู่ในหลักถัดไปทางซ้ายของหลักร้อย มี 1 ในหลักพัน มีค่าเป็น 1,000 และมี 0 ในหลักร้อย หลักสิบ และหลักหน่วย มีค่าเป็น 0

  3. การเขียนแสดงจำนวนใน รูปกระจายเป็นการเขียนในรูปการบวกค่าของเลขโดดในหลักต่าง ๆ ของจำนวนนั้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.2/1 บอกจำนวนของสิ่งต่าง ๆ แสดงสิ่งต่าง ๆ  ตามจำนวนที่กำหนด อ่านและเขียน

         ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0

จุดประสงค์

        1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                          

                 1. บอกค่าของเลขโดดในแต่ละหลักได้

                 2. เขียนแสดงจำนวนในรูปกระจาย

    2 ด้านทักษะกระบวนการ (P)                                                                            
               สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

   3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                    

               เห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากแบบฝึกหัด

2. การประเมินพฤติกรรมการทำงาน

3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 จำนวน
ชั่วโมง จำนวน
เรื่อง 1. หลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก ของจำนวนนับไม่เกิน 1,000 2. การเขียนในรูปกระจาย 30 พ.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)