สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. จำนวนที่มากกว่า 100 ไม่ถึง 1,000 เป็นจำนวนที่มีสามหลัก ได้แก่ 101 ถึง 999 โดย
101 คือ 1 ร้อย กับ 1 หน่วย
510 คือ 5 ร้อย กับ 1 สิบ
999 คือ 9 ร้อย กับ 9 สิบ กับ 9 หน่วย
2. 1,000 หมายถึง 10 ร้อย หรือ 1 พัน
3. 1,000 เป็นตัวเลขแสดงจำนวนที่มีสี่หลัก
4. หลักลูกคิดแต่ละหลักจากขวาไปซ้ายแทนหลักหน่วย หลักสิบ หลักร้อย และหลักพัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์
ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.2/1 บอกจำนวนของสิ่งต่าง ๆ แสดงสิ่งต่าง ๆ ตามจำนวนที่กำหนด อ่านและเขียนตัวเลขฮินดู
อารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0
จุดประสงค์
1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกจำนวนมากกว่า 100 ไม่เกิน 1,000 ด้วยหลักลูกคิด
2 ด้านทักษะกระบวนการ (P)
สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
เห็นคุณค่าของวิชาคณิตศาสตร์ว่าสามารถนาไปใช้ในชีวิตจริงได้

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากแบบฝึกหัด
2. การประเมินพฤติกรรมการทำงาน
3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 จำนวน
ชั่วโมง จำนวน
เรื่อง การบอกจำนวนนับไม่เกิน 1,000 ด้วยหลักลูกคิด 29 พ.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)