สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

           1. จำนวนที่มากกว่า 100 แต่ไม่ถึง 1,000 เป็นจำนวนสามหลัก สามารถเขียนแสดงด้วยตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ

          2. 1,000 เป็นจำนวนสี่หลักและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนที่มากกว่าสามหลัก นิยมเขียนเครื่องหมาย

จุลภาค (,) คั่น เพื่อให้สะดวกต่อการอ่าน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.2/1 บอกจำนวนของสิ่งต่าง ๆ แสดงสิ่งต่าง ๆ  ตามจำนวนที่กำหนด อ่านและ

                               เขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0

จุดประสงค์

        1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                          

                  อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน 1,000

       2 ด้านทักษะกระบวนการ (P)                                                                             
                  สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

      3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                     

                  เห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้

การวัดผลและประเมินผล

 1. การประเมินจากแบบฝึกหัด

 2. การประเมินพฤติกรรมการทำงาน

 3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 จำนวน
ชั่วโมง จำนวน
เรื่อง การเขียน การอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือแสดงจำนวน ไม่เกิน 1,000 28 พ.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)