สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การนับเพื่อบอกจำนวนของสิ่งต่าง ๆ จำนวนที่มากกว่า 100 ไม่เกิน 1,000 อาจนับทีละ 100 ดังนี้ หนึ่งร้อย
สองร้อย สามร้อย ... เก้าร้อย หนึ่งพัน
2. จำนวนที่มากกว่า 100 ไม่ถึง 1,000 เป็นจำนวนที่มีสามหลัก ได้แก่ 101 ถึง 999 โดย
101 คือ 1 ร้อย กับ 1 หน่วย
510 คือ 5 ร้อย กับ 1 สิบ
999 คือ 9 ร้อย กับ 9 สิบ กับ 9 หน่วย
3. 10 ร้อย คือ 1 พัน หรือ1,000 ซึ่งเป็นจำนวนที่มีสี่หลัก
4. การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนที่มากกว่าสามหลัก นิยมเขียนเครื่องหมายจุลภาค (,) คั่น เพื่อให้สะดวกต่อ
การอ่าน เช่น 1,000 หรือ ๑,๐๐๐

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้


ตัวชี้วัด

ค 1.1 ป.2/1 บอกจำนวนของสิ่งต่าง ๆ แสดงสิ่งต่าง ๆ ตามจำนวนที่กำหนด อ่านและ
เขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0
 จุดประสงค์
1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
ใช้การนับบอกจำนวน และแสดงจำนวนนับที่มากกว่า 100 ไม่เกิน 1,000
2 ด้านทักษะกระบวนการ (P)
สามารถสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
เห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนาไปใช้ในชีวิตจริงได้

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากแบบฝึกหัด
2. การประเมินพฤติกรรมการทำงาน
2. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 จำนวน
ชั่วโมง จำนวน
เรื่อง การนับเพื่อบอกจำนวน และการแสดง จำนวนนับที่มากกว่า 100 ไม่เกิน 1,000 27 พ.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)