สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

           จำนวนนับสามารถเขียนแสดงได้ด้วยตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.2/1 บอกจำนวนของสิ่งต่าง ๆ แสดงสิ่งต่าง ๆ  ตามจำนวนที่กำหนด อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0

จุดประสงค์

      1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                          

      อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนนับที่มากกว่า 100 ไม่เกิน 200

     2 ด้านทักษะกระบวนการ (P)                                                                            
        สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

     3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                    

        เห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้

การวัดผลและประเมินผล

 1. การประเมินจากแบบฝึกหัด

 2. การประเมินพฤติกรรมการทำงาน

 3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 จำนวน
ชั่วโมง จำนวน
เรื่อง การเขียน การอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือแสดงจำนวนนับที่มากกว่า 100 ไม่เกิน 200 24 พ.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด )