สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 1. เราสามารถบอกจำนวนของสิ่งต่างๆ ได้โดยการนับ

2. การนับเพื่อบอกจำนวนของสิ่งต่างๆ ที่ไม่เกิน 100 อาจนับทีละ 1  2  5 และ10 ดังนี้

    - หนึ่ง สอง สาม ... หนึ่งร้อย

    - สอง สี่ หก  ... หนึ่งร้อย

    - ห้า สิบ สิบห้า ... หนึ่งร้อย

    - สิบ ยี่สิบ สามสิบ ... หนึ่งร้อย

3. การนับเพื่อบอกจำนวนนับที่มากกว่า 100 ไม่เกิน 200 ต้องนับทีละชุด จะได้

   - หนึ่งร้อยเอ็ด หนึ่งร้อยสอง ... หนึ่งร้อยเก้า โดย

   แสดง 101  ด้วย  100 กับ 1

   แสดง 102  ด้วย  100 กับ 2 

       .

       .

       .

   แสดง 109  ด้วย  100 กับ 9

  - หนึ่งร้อยสิบ หนึ่งร้อยยี่สิบ ... สองร้อย โดย

   แสดง 110  ด้วย  100 กับ 10

   แสดง 120  ด้วย  100 กับ 20          .

         .

         .

   แสดง 200  ด้วย  100 กับ 100 

 

 - หนึ่งร้อยสิบเอ็ด หนึ่งร้อยสิบสอง ... หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้า โดย

  แสดง 111 ด้วย 100 กับ 10 กับ 1

  แสดง 112 ด้วย 100 กับ 20 กับ 2

         .

         .

         .

  แสดง 199 ด้วย100 กับ 90 กับ 9

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.2/1 บอกจำนวนของสิ่งต่าง ๆ แสดงสิ่งต่าง ๆ  ตามจำนวนที่กำหนด อ่านและเขียน

ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0

จุดประสงค์

1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                          

                   1. นับและบอกจำนวนของสิ่งต่าง ๆ ที่มากกว่า 100  ไม่เกิน 200 และเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก

                         ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวน

                   2. ใช้สื่อแสดงจำนวนที่กำหนด

2 ด้านทักษะกระบวนการ (P)                                                                             
                    สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                     

        เห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากแบบฝึกหัด

2. การประเมินพฤติกรรมการทำงาน

3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 จำนวน
ชั่วโมง จำนวน
เรื่อง การนับเพื่อบอกจำนวน และการแสดง จำนวนนับที่มากกว่า 100 ไม่เกิน 200 23 พ.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด )