สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

พืชมีส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ราก ลำต้น ใบ ดอก ผลและเมล็ด แต่ละส่วนต่าง ๆ มีหน้าที่ที่สำคัญ เพื่อให้พืชการดำรงชีวิตได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 1.2  ตัวชี้วัด ป. 1/1 ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ สัตว์ และ พืช รวมทั้งบรรยายการทำหน้าที่ร่วมกันของส่วนต่าง ๆของร่างกายมนุษย์ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ จากข้อมูลที่รวบรวมได้

จุดประสงค์

ด้านทักษะกระบวนการ (P)

- การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการนำเสนอผลที่เกิดขึ้นกับการทำหน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของพืช เมื่อพืชขาดส่วนต่าง ๆ ส่วนใดส่วนหนึ่งไป

 

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (P)

2 ประเมินสมรรถนะของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 1 สัตว์และพืช
ชั่วโมง สัตว์และพืช
เรื่อง ลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืชมีอะไรบ้าง (6) 2 ก.ค 67 (มีใบงาน)