สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ส่วนต่าง ๆ ของพืชมีหน้าที่แตกต่างกัน ซึ่งลักษณะส่วนต่าง ๆ ของพืชมีความสัมพันธ์กับหน้าที่เพื่อให้ทำหน้าที่นั้นได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 1.2  ตัวชี้วัด ป. 1/1 ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ สัตว์ และ พืช รวมทั้งบรรยายการทำหน้าที่ร่วมกันของส่วนต่าง ๆของร่างกายมนุษย์ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ จากข้อมูลที่รวบรวมได้

จุดประสงค์

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)        

  1) เปรียบเทียบหน้าที่ของแต่ละส่วนของส่วนต่าง ๆ ของพืช

  2) บอกความสัมพันธ์ของลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืช

2. ด้านทักษะกระบวนการ (P)

    - ลงความเห็นจากข้อมูล เกี่ยวกับลักษณะส่วนต่าง ๆ ของพืชที่ทำให้พืชทำหน้าที่ได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

     - มีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรม

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินความรู้ ความเข้าใจ (K)

2 ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (P)

3 ประเมินคุณลักษณะ เจตคติค่านิยม (A)   

4 ประเมินสมรรถนะของผู้เรียน

5 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 1 สัตว์และพืช
ชั่วโมง สัตว์และพืช
เรื่อง ลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืชมีอะไรบ้าง (4) 25 มิ.ย. 67 (มีใบงาน และบัตรคำ)