สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

พืชมีส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ราก ลำต้น ใบ ดอก และผล แต่ละส่วนของพืชมีลักษณะแตกต่างกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 1.2  ตัวชี้วัด ป. 1/1 ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ สัตว์ และ พืช รวมทั้งบรรยายการทำหน้าที่ร่วมกันของส่วนต่าง ๆของร่างกายมนุษย์ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ จากข้อมูลที่รวบรวมได้

จุดประสงค์

 1.ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)        

    -  เปรียบเทียบลักษณะของราก ลำต้น ใบ ดอก ผลและเมล็ด

2. ด้านทักษะกระบวนการ (P)

   -  การลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนต่าง ๆ ของพืช

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

   - มีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรม

 

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินความรู้ ความเข้าใจ (K)

2 ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (P)

3 ประเมินคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

4 ประเมินสมรรถนะของผู้เรียน

5 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 1 สัตว์และพืช
ชั่วโมง สัตว์และพืช
เรื่อง ลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืชมีอะไรบ้าง (2) 18 มิ.ย. 67 (มีบัตรภาพ)