สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ แต่ละส่วนมีลักษณะและหน้าที่แตกต่างกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 1.2  ตัวชี้วัด ป. 1/1 ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ สัตว์ และ พืช รวมทั้งบรรยายการทำหน้าที่ร่วมกันของส่วนต่าง ๆของร่างกายมนุษย์ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ จากข้อมูลที่รวบรวมได้

จุดประสงค์

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)        

                   -

2. ด้านทักษะกระบวนการ (P)

-

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรม

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินคุณลักษณะเจตคติ ค่านิยม(A)

2. ประเมินสมรรถนะของผู้เรียน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 1 สัตว์และพืช
ชั่วโมง สัตว์และพืช
เรื่อง ลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์มีอะไรบ้าง (6) 4 มิ.ย. 67