สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

แต่งเรื่องตามจินตนาการ โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 1.2  ตัวชี้วัด ป. 1/1 ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ สัตว์ และ พืช รวมทั้งบรรยายการทำหน้าที่ร่วมกันของส่วนต่าง ๆของร่างกายมนุษย์ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ จากข้อมูลที่รวบรวมได้

จุดประสงค์

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)        

    - บอกลักษณะและหน้าที่ของแต่ละส่วนของสัตว์ชนิดต่าง ๆ

2. ด้านทักษะกระบวนการ (P)

    - จัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลโดยแต่งเรื่องตามจินตนาการเกี่ยวกับลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A) 

    - มีความรับผิดชอบในการทำกิจกรรม

การวัดผลและประเมินผล

1 .ประเมินประเมินความรู้ ความเข้าใจจากการตอบคำถามในชั้นเรียนและการทำใบงาน (K)

2. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม (P)

3. ประเมินคุณลักษณะเจตคติ ค่านิยม(A)

4. ประเมินสมรรถนะของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 1 สัตว์และพืช
ชั่วโมง สัตว์และพืช
เรื่อง ลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์มีอะไรบ้าง (5) 30 พ.ค. 67