สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สัตว์มีส่วนต่าง ๆ หลายส่วน แต่ละส่วนมีลักษณะและหน้าที่แตกต่างกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 1.2  ตัวชี้วัด ป. 1/1 ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ สัตว์ และ พืช รวมทั้งบรรยายการทำหน้าที่ร่วมกันของส่วนต่าง ๆของร่างกายมนุษย์ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ จากข้อมูลที่รวบรวมได้

จุดประสงค์

 1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)        

    - เปรียบเทียบลักษณะและหน้าที่ของแต่ละส่วนของสัตว์ชนิดต่าง ๆ

    - บอกความสัมพันธ์ของลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์         

2. ด้านทักษะกระบวนการ (P)

    - สังเกตลักษณะและหน้าที่ของแต่ละส่วนของสัตว์ชนิดต่าง ๆ

    - ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและหน้าที่ของแต่ละส่วนของสัตว์ชนิดต่าง ๆ

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

    - มุ่งมั่นในการทำงาน  

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินประเมินความรู้ ความเข้าใจจากการตอบคำถามในชั้นเรียนและการทำใบงาน (K)

2 ประเมินคุณลักษณะเจตคติ ค่านิยม(A)

4 ประเมินสมรรถนะของผู้เรียน

5 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 1 สัตว์และพืช
ชั่วโมง สัตว์และพืช
เรื่อง ลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์มีอะไรบ้าง (3) 23 พ.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)