สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การเจริญเติบโตของร่างกายจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัย เพศชายและเพศหญิงอายุ 9-12 ปีมีพัฒนาการในด้าน ต่าง ๆ ควบคู่กันไป ซึ่งลักษณะทางกายที่สำคัญ คือเพศหญิงส่วนมากจะมีการเจริญเติบโตเร็วกว่าเพศชายทั้งน้ำหนักและส่วนสูง พัฒนาการด้านร่างกายในวัยนี้สามารถใช้กล้ามเนื้อเคลื่อนไหวได้ว่องไวกว่าเดิมจึงต้องดูแลให้เหมาะสมเพื่อการเจริญเติบโตที่แข็งแรงสมวัย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด พ 1.1 ป.4/1 อธิบายการเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายและจิตใจ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความหมายและพัฒนาการทางด้านร่างกายของเพศหญิงและเพศชายช่วงอายุ 9-12 ปี

2. เปรียบเทียบพัฒนาการทางด้านร่างกายของเพศหญิงและเพศชายช่วงอายุ 9-12ปี

3. เห็นความสำคัญของการปฏิบัติการดูแลร่างกายให้เติบโตสมวัยในช่วงอายุ 9-12 ปี

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. การทำชิ้นงาน ใบงานที่ 2 เรื่อง พัฒนาการด้านร่างกาย

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยที่ ๑ ชื่อหน่วย การเจริญเติบโตตามวัย
ชั่วโมง การเจริญเติบโตตามวัย
เรื่อง พัฒนาการด้านร่างกาย 28 พ.ค. 67 (ใบงาน)