สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การเจริญเติบโตของร่างกายเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งขนาดและรูปร่างตามธรรมชาติและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในช่วงอายุ 9-12 ปี มีลักษณะทางกายที่สำคัญ คือเพศหญิงส่วนมากจะมีการเจริญเติบโตเร็วกว่าเพศชายทั้งน้ำหนักและส่วนสูง สามารถเปรียบเทียบน้ำหนัก และส่วนสูงของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อจะได้พัฒนาตนเองให้มีความเจริญเติบโตอย่างสมวัย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด พ 1.1 ป.4/1 อธิบายการเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายและจิตใจ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายลักษณะการเจริญเติบโตช่วงอายุ 9-12 ได้

2. อธิบายและปฏิบัติขั้นตอนการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงได้ถูกต้อง

3. เห็นความสำคัญของการเจริญเติบโตตามวัย

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม      

2. การปฏิบัติกิจกรรมชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง

3. การทำชิ้นงาน

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยที่ ๑ ชื่อหน่วย การเจริญเติบโตตามวัย
ชั่วโมง การเจริญเติบโตตามวัย
เรื่อง การเจริญเติบโตช่วงอายุ ๘-๑๒ ปี 21 พ.ค. 67 (ใบงาน)