สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

    กระบวนการศึกษาเรื่องราวของมนุษย์ที่เกิดขึ้นในอดีต ทำได้โดยใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กัน โดยเฉพาะหลักฐานประเภทเอกสาร ทั้งที่เป็นหลักฐานชั้นต้นและชั้นรอง ประกอบกับข้อมูลภาคสนาม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด มฐ ส 4.1 ป.6/1   อธิบายความสำคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อย่างง่าย ๆ

จุดประสงค์

1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทางประวัติศาสตร์

2 เกิดทักษะในการคิดใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสืบค้นข้อมูล
3 เห็นความสำคัญของการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1 การถาม-ตอบ
2 การสังเกต

3 การตรวจใบงาน

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 ชื่อหน่วย วิธีการทางประวัติศาสตร์
ชั่วโมง วิธีการทางประวัติศาสตร์
เรื่อง การสืบค้นข้อมูลโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 27 มิ.ย. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)