สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ คือ แหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์เป็นหลักฐานข้อเท็จจริงประกอบในการอธิบายและให้เหตุผลในการเขียนข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ในแต่ละยุคเป็นลายลักษณ์อักษรและหลักฐานที่เป็นวัตถุ

ได้แก่ ตำนาน จดหมายเหตุ งานวิจัย บันทึกส่วนบุคคล โบราณวัตถุ เช่น วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นต้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มฐ ส 4.1 ป. 6/2 นำเสนอข้อมูลจากหลักฐานที่หลากหลายในการทำความเข้าใจเรื่องราวสำคัญในอดีต 7.2. จุดประสงค์

จุดประสงค์

1 บอกความหมายของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้
2 สามารถสืบสอบข้อมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้ 7.2.3 เห็นความสำคัญของข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์
 

การวัดผลและประเมินผล

1 การถาม-ตอบ

2 การสังเกต
3 การเล่นเกม

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 ชื่อหน่วย วิธีการทางประวัติศาสตร์
ชั่วโมง วิธีการทางประวัติศาสตร์
เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 23 พ.ค. 67 (มีใบงาน)