สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

กระบวนการศึกษา ค้นคว้า เรื่องราวหรือเหตุการณ์ทาง ประวัติศาสตร์ โดยใช้หลักฐานทาง ประวัติศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง ในสังคม โดยศึกษาจากเอกสารที่เป็น เอกสารชั้นต้นและชั้นรองเป็นหลักประกอบการเก็บข้อมูลภาคสนาม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตัวชี้วัด มฐ ส 4.1 ป.6/1 อธิบายความสำคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อย่างง่าย ๆ

2. จุดประสงค์

2.1 บอกและเขียนขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์และหลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์ได้

2.2 เกิดทักษะในการคิดใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสืบค้นข้อมูล
2.3 เห็นความสำคัญของการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1 การถาม-ตอบ
2 การสังเกต

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 ชื่อหน่วย วิธีการทางประวัติศาสตร์
ชั่วโมง วิธีการทางประวัติศาสตร์
เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์ 16 พ.ค. 67 (มีใบงาน)