สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สี ปรากฏอยู่ในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ การเลือกใช้สีในงานทัศนศิลป์ส่งผลต่อการสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกของผลงาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตัวชี้วัด

     ศ1.1 ป. 2 / 2        ระบุทัศนธาตุที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง และรูปทรง

2. จุดประสงค์

      1 ระบุสีที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์

      2 สร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้สี

       3 เห็นความสำคัญของงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน        

การวัดผลและประเมินผล

      1. ตรวจสอบจากการตอบคำถามของนักเรียน

      2. ประเมินจากประเมินชิ้นงาน

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย หน่วยที่ 1 ชื่อหน่วย รู้จักทัศนธาตุ
ชั่วโมง รู้จักทัศนธาตุ
เรื่อง สี 10 มิ.ย. 67