สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

        รูปร่าง/รูปทรง ปรากฏอยู่ในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เราใช้รูปร่าง รูปทรงต่าง ๆ รอบตัวเป็นแรงบัลดาลใจในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ศ1.1 ป. 2 / 1        บรรยายรูปร่าง รูปทรงที่พบในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ป. 2 / 2        ระบุทัศนธาตุที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง และรูปทรง

 ป. 2 / 3        สร้างงานทัศนศิลป์ต่าง ๆ โดยใช้ทัศนธาตุที่เน้นเส้น รูปร่าง

จุดประสงค์

         1 ระบุรูปร่าง รูปทรงที่พบในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

         2 สร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้รูปร่าง รูปทรง

         3 เห็นความสำคัญของงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน        

การวัดผลและประเมินผล

   1. ตรวจสอบจากการตอบคำถามของนักเรียน

     2. ประเมินจากประเมินชิ้นงาน

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย หน่วยที่ 1 ชื่อหน่วย รู้จักทัศนธาตุ
ชั่วโมง รู้จักทัศนธาตุ
เรื่อง รูปร่าง / รูปทรง 27 พ.ค. 67