สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

        เส้น ปรากฏอยู่ในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ การเลือกใช้เส้นในงานทัศนศิลป์ส่งผลต่อการสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกของผลงาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ศ1.1 ป. 2 / 2  ระบุทัศนธาตุที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง และรูปทรง

ป. 2 / 3  สร้างงานทัศนศิลป์ต่าง ๆ โดยใช้ทัศนธาตุที่เน้นเส้น รูปร่าง

    จุดประสงค์

    1 ระบุเส้นที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์

    2 สร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้เส้นได้

    3 เห็นความสำคัญของงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน        

การวัดผลและประเมินผล

      1. ตรวจสอบจากการตอบคำถามของนักเรียน

      2. ประเมินจากประเมินชิ้นงาน

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย หน่วยที่ 1 ชื่อหน่วย รู้จักทัศนธาตุ
ชั่วโมง รู้จักทัศนธาตุ
เรื่อง เส้น 20 พ.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)