สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การจัดเก็บเสื้อผ้า โดยแยกประเภทของเสื้อผ้าให้เป็นหมวดหมู่หยิบใช้ได้สะดวก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง 1.1 ป.4/1 อธิบายเหตุผลในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย

ง 1.1 ป.4/2 ทำงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ อย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความขยัน อดทนรับผิดชอบ และซื่อสัตย์

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถอธิบายกระบวนการจัดตู้เสื้อผ้าได้

2. สามารถเขียนแผนภาพแสดงกระบวนการจัดตู้เสื้อผ้าได้

3. เห็นประโยชน์ของการจัดตู้เสื้อผ้าได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียน

2. การปฏิบัติกิจกรรม

3. ใบงาน

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 1 รับผิดชอบตนเอง
ชั่วโมง รับผิดชอบตนเอง
เรื่อง การจัดตู้เสื้อผ้า 26 มิ.ย. 67 (ใบงาน และใบความรู้)