สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การจัดเก็บเอกสารส่วนตัว ควรจัดเก็บให้เรียบร้อย เพื่อสะดวกต่อการใช้งานและป้องกันการสูญหายได้เป็นอย่างดี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง 1.1 ป.4/1 อธิบายเหตุผลในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย

ง 1.1 ป.4/2 ทำงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ อย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความขยัน อดทนรับผิดชอบ และซื่อสัตย์

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถอธิบายวิธีการจัดเก็บเอกสารส่วนตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. สามารถเขียนวิธีการจัดการเก็บเอกสารส่วนตัวได้

3. มีความรับผิดชอบในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียน

2. การปฏิบัติกิจกรรม

3. ใบงาน

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 1 รับผิดชอบตนเอง
ชั่วโมง รับผิดชอบตนเอง
เรื่อง การจัดเก็บเอกสารส่วนตัว 19 มิ.ย. 67 (ใบงาน และใบความรู้)