สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

   ของใช้ส่วนตัวเป็นสิ่งของเครื่องใช้เฉพาะบุคคลที่ไม่ควรใช้ร่วมกับผู้อื่น เพื่อป้องกันการเกิดโรคติดต่อ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง 1.1 ป.4/1 อธิบายเหตุผลในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย

ง 1.1 ป.4/2 ทำงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ อย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความขยัน อดทนรับผิดชอบ และซื่อสัตย์

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถอธิบายวิธีการดูแลรักษาของใช้ส่วนตัวได้

2. สามารถเขียนวิธีการดูแลรักษาของใช้ส่วนตัวได้อย่างถูกวิธี

3. เห็นคุณค่าของการดูแลรักษาของใช้ส่วนตัวได้เป็นอย่างดี

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียน

2. การปฏิบัติกิจกรรม

3. ใบงาน

 

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 1 รับผิดชอบตนเอง
ชั่วโมง รับผิดชอบตนเอง
เรื่อง การดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว 29 พ.ค. 67 (ใบงาน และใบความรู้)