สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วิเคราะห์ บรรยายวิธีการใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบในงานศิลปะ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมาย ประวัติ องค์ประกอบของฉากละคร
2. นักเรียนสามารถอธิบายรูปแบบ การออกแบบ และสไตล์ของฉากละคร
3. นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการออกแบบฉากละคร
ด้านทักษะและกระบวนการ

-

ด้านคุณลักษณะ

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เครื่องมือ
1. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การจัดนิทรรศการผ่านกิจกรรมละครเวที
ชั่วโมง การจัดนิทรรศการผ่านกิจกรรมละครเวที
เรื่อง ฉากละคร 25 ก.ค. 67 (มีใบความรู้)