สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์

2. วิเคราะห์ทัศนธาตุและหลักการออกแบบในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ศ 1.2 ม. 3/1 บรรยายสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ที่เลือกมาโดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุและหลักการออกแบบ

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. นักเรียนสามารถอธิบายทัศนธาตุและหลักการออกแบบที่ปรากฎในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

2. นักเรียนสามารถทำใบงานเรื่องการวิเคราะห์ทัศนธาตุและหลักการออกแบบที่ปรากฎในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ได้

ด้านคุณลักษณะ

3. นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. ประเมินจากแบบสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
2. ประเมินจากชิ้นงานหรือภาระงาน

เครื่องมือ
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถามในชั้นเรียน
2. แบบประเมินเรื่องสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์
ชั่วโมง สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์
เรื่อง สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ (2) 23 พ.ค. 67 (มีใบงานและใบความรู้)