สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ปฏิบัติการแสดงรำวงมาตรฐาน เพลงคืนเดือนหงาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องความหมายของรำวงมาตรฐานเพลงคืนเดือนหงาย

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องวิธีการรำวงมาตรฐานเพลงคืนเดือนหงาย

3.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักการวิเคราะห์วิจารณ์การแสดงรำวงมาตรฐาน

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของรำวงมาตรฐานเพลงคืนเดือนหงายได้

2. นักเรียนสามารถปฏิบัติการแสดงรำวงมาตรฐานคืนเดือนหงายได้

3. นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะวิเคราะห์วิจารณ์การแสดงรำวงมาตรฐานได้

ด้านคุณลักษณะ

1. นักเรียนมีวินัย

2. นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้

3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

-การถาม/ตอบคำถาม สรุปบทเรียน การร่วมทำกิจกรรมกลุ่ม

-ชิ้นงาน

เครื่องมือ

-แบบประเมิน

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ นาฏศิลป์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 รำวงมาตรฐาน
ชั่วโมง รำวงมาตรฐาน
เรื่อง รำวงมาตรฐาน (2) 22 ก.ย. 67 (มีใบงาน)