สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ศึกษาประวัติความเป็นมาของรำวงมาตรฐาน  องค์ประกอบการแสดงรำวงมาตรฐาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องประวัติความเป็นมาและองค์ประกอบของรำวงมาตรฐาน

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. นักเรียนสามารถอธิบายประวัติความเป็นมาและองค์ประกอบของรำวงมาตรฐานได้

ด้านคุณลักษณะ

1. นักเรียนมีวินัย

2. นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้

3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

- การถาม/ตอบคำถาม สรุปบทเรียน การร่วมทำกิจกรรมกลุ่ม

- ชิ้นงาน

เครื่องมือ

- แบบประเมิน

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ นาฏศิลป์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 รำวงมาตรฐาน
ชั่วโมง รำวงมาตรฐาน
เรื่อง รำวงมาตรฐาน (1) 17 ก.ย. 67 (มีใบความรู้)