สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

องค์ประกอบของการแสดงนาฏศิลป์ ได้แก่ การฟ้อนรำ จังหวะ ดนตรี คำร้อง การแต่งกายแต่งหน้าและอุปกรณ์ประกอบการแสดง  การบูรณาการกับศิลปะแขนงอื่นๆ ได้แก่ แสง สี เสียง ฉาก เครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์ กับการแสดงนาฏศิลป์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่ององค์ประกอบของการแสดงนาฏศิลป์

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบูรณาการกับศิลปะแขนงอื่นๆกับการแสดงนาฏศิลป์

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. นักเรียนสามารถอธิบายและจำแนกเรื่ององค์ประกอบของการแสดงนาฏศิลป์ได้

2. นักเรียนสามารถอธิบายการบูรณาการกับศิลปะแขนงอื่นๆกับการแสดงนาฏศิลป์ได้อย่างเหมาะสม

ด้านคุณลักษณะ

1. นักเรียนมีวินัย

2. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

- การถาม/ตอบคำถาม สรุปบทเรียน การร่วมทำกิจกรรมกลุ่ม

- ชิ้นงาน

เครื่องมือ

- แบบประเมิน

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ นาฏศิลป์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ 1 องค์ประกอบการแสดงนาฏศิลป์
ชั่วโมง องค์ประกอบการแสดงนาฏศิลป์
เรื่อง องค์ประกอบของนาฏศิลป์ 6 ส.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)