สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

แสดงทักษะการปฏิเสธเพื่อป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ 2.1 ม.1/2   แสดงทักษะการปฏิเสธเพื่อป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

 นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการปฏิเสธเพื่อป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

ด้านทักษะกระบวนการ

นักเรียนสามารถเลือกใช้วิธีการปฏิเสธเพื่อป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

ด้านคุณลักษณะ

1. นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตในการเข้าร่วมกิจกรรม

2. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการเข้าร่วมกิจกรรม

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1. ความสามารถในการสื่อสาร

2. ความสามารถในการคิด

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

คุณลักษณะเฉพาะ (ของแต่ละวิชา)

นักเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะทำความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการปฏิเสธเพื่อป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศในสถานการณ์ต่างๆ ตามความเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. ประเมินจากใบงานกิจกรรมควรปฏิเสธอย่างไร

2. สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน

เครื่องมือ

1. แบบประเมินใบงาน เรื่อง “จะปฏิเสธอย่างไร”

2. แบบสังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ทักษะการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ชั่วโมง ทักษะการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
เรื่อง ทักษะการปฏิเสธเพื่อป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 26 ก.ย. 67 (มีใบงานและใบความรู้)