สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเตรียมตัวในการเดินทางไปในสถานที่ต่างๆอย่างปลอดภัยและหลีกเลี่ยงสถานการณ์เสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ 2.1 ม.1/2   แสดงทักษะการปฏิเสธเพื่อป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถอธิบายการเตรียมตัวในการเดินทางไปในสถานที่ต่างๆอย่างปลอดภัยและหลีกเลี่ยงสถานการณ์เสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ

ด้านทักษะกระบวนการ

นักเรียนสามารถเตรียมตัวในการเดินทางไปในสถานที่ต่างๆอย่างปลอดภัยและหลีกเลี่ยงสถานการณ์เสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศอย่างเหมาะสม

ด้านคุณลักษณะ

1. นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตในการเข้าร่วมกิจกรรม

2. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการเข้าร่วมกิจกรรม

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1. ความสามารถในการสื่อสาร

2. ความสามารถในการคิด

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

คุณลักษณะเฉพาะ (ของแต่ละวิชา)

นักเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมตัวในการเดินทางไปในสถานที่ต่างๆอย่างปลอดภัยหลีกเลี่ยงสถานการณ์เสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศอย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. ประเมินจากชิ้นงานกิจกรรมวัยรุ่นเตรียมการ                                                                    

2. สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน

เครื่องมือ

1. แบประเมินชิ้นงาน เรื่อง “ วัยรุ่นเตรียมการ”

2. แบบสังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ทักษะการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ชั่วโมง ทักษะการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
เรื่อง การป้องกันและหลีกเลี่ยงสถานการณ์เสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 19 ก.ย. 67 (มีใบความรู้และใบงาน)