สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง  ครอบครัว  เพศศึกษา  และมีทักษะในการดำเนินชีวิต

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ 2.1 ม.1/1   แสดงทักษะการปฏิเสธเพื่อป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถอธิบายความหมาย สาเหตุและลักษณะของพฤติกรรมการล่วงละเมิดทางเพศได้ถูกต้อง

ด้านทักษะกระบวนการ

นักเรียนสามารถแบ่งแยกและสังเกตลักษณะของพฤติกรรมการล่วงละเมิดทางได้

ด้านคุณลักษณะ  

1. นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตในการเข้าร่วมกิจกรรม

2. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการเข้าร่วมกิจกรรม

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1. ความสามารถในการสื่อสาร

2. ความสามารถในการคิด

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

คุณลักษณะเฉพาะ (ของแต่ละวิชา)

นักเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะทำความเข้าใจและสังเกตพฤติกรรมต่างๆที่แสดงถึงการล่วงละเมิดทางเพศ   

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. ประเมินจากกิจกรรมช่วยบอกฉันทีฉันไม่รู้ว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศอยู่หรือเปล่า

2. สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน

เครื่องมือ

1. แบบประเมินใบงาน เรื่อง “ช่วยบอกฉันทีฉันไม่รู้ว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศอยู่หรือเปล่า”

2. แบบสังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ทักษะการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ชั่วโมง ทักษะการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
เรื่อง ความหมาย สาเหตุและลักษณะของการล่วงละเมิดทางเพศ 29 ส.ค. 67 (มีใบงานและใบความรู้)