สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายจิตใจและอารมณ์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ 2.1 ม.1/1  อธิบายวิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศอย่างเหมาะสม

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์ของวัยรุ่นได้ถูกต้อง

ด้านทักษะกระบวนการ

นักเรียนสามารถเลือกวิธีจัดการและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและอารมณ์ของวัยรุ่นได้อย่างเหมาะสม

ด้านคุณลักษณะ

1.นักเรียนใฝ่เรียนรู้

2. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

3. มีวินัย

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1. ความสามารถในการสื่อสาร

2. ความสามารถในการคิด

 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

คุณลักษณะเฉพาะ (ของแต่ละวิชา)

นักเรียนเห็นความสำคัญของการยอมรับและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ของวัยรุ่น

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. สังเกตจากการทำกิจกรรมและตอบคำถามในชั้นเรียน

2. ใบงาน เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ และอารมณ์ของวัยรุ่น

เครื่องมือ

1. แบบสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน

2. แบบประเมินใบงาน

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศของวัยรุ่น
ชั่วโมง การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศของวัยรุ่น
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์ของวัยรุ่น 8 ส.ค. 67 (มีใบงานและใบความรู้)