สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ 1.1 ม.1/4 แสวงหาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

          นักเรียนสามารถยกตัวอย่างวิธีการการส่งเสริมและพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย

ด้านทักษะกระบวนการ

           นักเรียนสามารถแสวงหาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย

      ด้านคุณลักษณะ

1. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการเข้าร่วมกิจกรรม

2. นักเรียนใฝ่เรียนรู้ในการเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน

คุณลักษณะเฉพาะ (ของแต่ละวิชา)

นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการยกตัวอย่างวิธีการการส่งเสริมและพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

  1. ความสามารถในการคิด
  2. ความสามารถในการสื่อสาร
  3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. สังเกตจากการตอบคำถามในชั้นเรียน

2. สังเกตจากการตอบคำถามในใบงาน

3. สังเกตจากชิ้นงานกิจกรรม“การเจริญเติบโตสมวัย”

4. สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน

เครื่องมือ

1. แบบสังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียน

2. แบบประเมินใบงาน“การเจริญเติบโตสมวัย”

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง วัยรุ่นกับการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน
ชั่วโมง วัยรุ่นกับการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน
เรื่อง แนวทางการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย 25 ก.ค. 67 (มีใบความรู้ ใบงานและเฉลยใบงาน)