สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ 1.1 ม.1/3  วิเคราะห์ภาวะการเจริญเติบโตทางร่างกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

           นักเรียนสามารถอธิบายถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตในวัยรุ่นได้อย่างถูกต้อง

ด้านทักษะกระบวนการ

          นักเรียนสามารถวิเคราะห์ภาวะการเจริญเติบโตทางร่างกายของตนเองกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ

1. นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตในการเข้าร่วมกิจกรรม

2. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการเข้าร่วมกิจกรรม

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1. ความสามารถในการคิด

2. ความสามารถในการสื่อสาร

3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

การวัดผลและประเมินผล

1 วิธีการ

    1. ประเมินจากกิจกรรม“สีไหนดี?”

    2. ประเมินจากใบงาน เรื่อง “ภาวะการเจริญเติบโตของฉัน กับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง”

    3. สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน

2 เครื่องมือ

    1. แบบประเมินกิจกรรม“สีไหนดี ?”

    2. แบบประเมินกิจกรรม“ภาวะการเจริญเติบโตของฉัน กับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง”

    3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง วัยรุ่นกับการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน
ชั่วโมง วัยรุ่นกับการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต 4 ก.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้และสื่อประกอบกิจกรรม)