สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

อธิบายวิธีดูแลรักษาระบบประสาท และระบบต่อมไร้ท่อให้ทำงานตามปกติ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ 1.1 ม.1/2 อธิบายวิธีดูแลรักษาระบบประสาท และระบบต่อมไร้ท่อให้ทำงานตามปกติ

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

   นักเรียนสามารถอธิบายการดูแลและรักษาระบบต่อมไร้ท่อได้

ด้านทักษะกระบวนการ

   นักเรียนสามารถบอกวิธีการปฏิบัติตนในการดูแลระบบต่อมไร้ท่อ

ด้านคุณลักษณะ

   1. นักเรียนใฝ่เรียนรู้

   2. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

  1. ความสามารถในการสื่อสาร
  2. ความสามารถในการคิด
  3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

- สังเกตจากการทำกิจกรรมและตอบคำถามในชั้นเรียน

- ใบงาน เรื่อง การดูแลรักษาระบบต่อมไร้ท่อ

เครื่องมือ

- แบบสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน

- แบบประเมินใบงาน

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อวัยรุ่น
ชั่วโมง ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อวัยรุ่น
เรื่อง การดูแลรักษาระบบต่อมไร้ท่อ 20 มิ.ย. 67 (มีใบงานและใบความรู้)